Головна сторінкаПроекти нормативно-правових актів версія для друку
Порядок

Проект

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України

__________ № __________

 

Порядок
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації зареєстрованих безробітних

І. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм організації територіальними органами Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, містах, районах у містах (далі – територіальні органи) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі – професійне навчання безробітних).

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – навчальні заклади) або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).

Професійне навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюється за професіями, зазначеними в Державному переліку професій для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 та в Національному класифікаторі України „Класифікатор професій” ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (із змінами).

Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (далі – безробітні).

Професійне навчання безробітних із числа інвалідів організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). У разі, якщо такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання  організовується у навчальних закладах, де створені для цього відповідні умови.

Терміни „первинна професійна підготовка робітників”, „перепідготовка робітників”, „підвищення кваліфікації робітників”, „перепідготовка”, „підвищення кваліфікації”, „роботодавець” вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в законах України „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту” та „Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”.

Для цілей цього Порядку терміни „стажування” та „курси цільового призначення” вживаються у значенні:

стажування – підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця;

курси цільового призначення – підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та нормативно-правових актів тощо.

 

ІІ. Організація професійного навчання

Для організації професійного навчання безробітних та їх проживання в період такого навчання територіальний орган здійснює відбір навчальних закладів відповідно до законодавства.

У разі виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне навчання, територіальний орган за місцем реєстрації особи як безробітної, укладає договір з  безробітним та видає йому направлення на професійне навчання (додаток 1) до навчального закладу.

Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.

У разі необхідності територіальний орган для проходження професійного навчання, направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства.

У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такому безробітному компенсуються витрати на проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямі транспортом загального користування (крім таксі) на підставі підтвердних документів та, у разі необхідності, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання відповідно до законодавства, йому видається направлення на проживання (додаток 2).

Професійне навчання безробітних здійснюється за денною формою.

Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

Професійне навчання безробітних може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом. У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості безробітних.

Для організації професійного навчання, проживання безробітних навчальні заклади, з якими укладено договір про професійне навчання безробітних, подають територіальному органу:

робочі навчальні плани та робочі навчальні програми, кошториси витрат на професійне навчання, проживання – не пізніше трьох робочих днів до початку занять. Кошториси витрат на професійне навчання складаються відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України „Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами” від 23.07.2010 № 736/902/758 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11 2010 за № 1196/18491;

копії наказів про зарахування безробітних – протягом п'яти робочих днів після початку занять;

акт приймання-передачі наданих послуг з професійного навчання, проживання безробітних, рахунок на оплату навчання, проживання – для проведення щомісячних фінансових розрахунків;

табель відвідування занять безробітними, оформлений згідно додатку 3 до цього Порядку, – до  третього числа наступного місяця, за виключенням вихідних та святкових днів;

копії наказів про відрахування безробітних, протоколів засідань державної кваліфікаційної комісії, державної екзаменаційної комісії, що є підставою для проведення остаточних фінансових розрахунків – протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання.

У разі дострокового відрахування безробітних, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає копії наказів про їх відрахування.

Територіальні органи здійснюють контроль за виконанням робочих навчальних планів та робочих навчальних програм, дотриманням строків навчання безробітних, умов навчання, проживання та у випадках невиконання умов договору звертаються з письмовою претензією до навчального закладу.

 Територіальний орган, який уклав з безробітним договір на професійне навчання, у разі припинення безробітним професійного навчання  без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю), стягує у встановленому законодавством порядку з безробітного суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямі, проживання у період навчання.

Поважними причинами дострокового припинення безробітним професійного навчання вважається:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;

поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

набрання законної сили вироку суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), направлення безробітного за рішенням суду на примусове лікування;

подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

смерть безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

подання довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями;

диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації), диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації) – за результатами перепідготовки безробітних з вищою освітою;

свідоцтво про підвищення кваліфікації – за результатами підвищення кваліфікації безробітних з вищою освітою.

Після завершення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення безробітні отримують  посвідчення, а стажування – довідку.

 Період професійного навчання безробітного зараховується до його трудового стажу. Запис про навчання вноситься в установленому порядку до трудової книжки (за її наявності).

 

ІІІ. Професійне навчання безробітних за робітничими професіями

Професійне навчання безробітних за робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці.

Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання безробітних за робітничими професіями розробляються та затверджуються навчальними закладами на основі Державних освітніх стандартів з конкретних професій, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з роботодавцями – замовниками робітничих кадрів і територіальними органами, які уклали договір на професійне навчання.

На замовлення роботодавців або за рекомендацією Державної служби зайнятості України у робочі навчальні плани можуть вводитися додаткові курси з відповідним збільшенням строку професійного навчання безробітних.

Строк професійної перепідготовки безробітних встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програми перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у безробітного свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Тривалість навчального тижня слухача не перевищує 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства згідно з законодавством.

 Професійне навчання безробітних може здійснюватися в групах або шляхом індивідуального навчання.

Слухачі навчальних закладів комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 чоловік. У разі професійного навчання за професіями художніх промислів та ремесел, а також на третьому ступені професійно-технічної освіти чисельність групи складає не менше 6 безробітних.

Навчальна група чисельністю від 24 до 30 безробітних поділяється на дві підгрупи при проведенні виробничого навчання та лабораторно-практичних занять відповідно до вимог  законодавства.

У разі професійного навчання за індивідуальними робочими  навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15% від загальної кількості годин на теоретичне навчання) у викладачів та фахівців підприємств, установ, організацій.

Виробниче навчання проводиться індивідуально на робочих місцях під керівництвом інструктора виробничого навчання в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Безробітні з вищою освітою, які виявили бажання оволодіти робітничими професіями та працювати за набутою професією, проходять навчання згідно з пунктами 3.1– 3.6 цього Порядку.

 

ІV. Професійне навчання безробітних з вищою освітою

Професійне навчання безробітних з вищою освітою здійснюється на замовлення роботодавців шляхом перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми перепідготовки, підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються навчальними закладами за погодженням із роботодавцем – замовником кадрів і територіальним органом, який уклав договір на професійне навчання.

Тижневе навчальне навантаження безробітних складає 54 години, з них аудиторних – 40 годин.

Перепідготовка здійснюється у групах чисельністю 20 – 30 безробітних за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, молодшого спеціаліста і не може призводити до підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми перепідготовки розробляються на основі галузевого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю, професійного стандарту з урахуванням раніше здобутого безробітним рівня освіти.

Підвищення кваліфікації безробітних здійснюється у групах чисельністю 7 – 25 слухачів.

Строк підвищення кваліфікації установлюється, з урахуванням мети і складності навчання, від 20 до 500 годин.

 

V. Стажування та підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення

Стажування безробітних здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою строком до 3 місяців, що затверджується роботодавцем і погоджується територіальним органом.

Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю від 7 до 30 безробітних.

Строк підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення установлюється, з урахуванням мети і складності навчання, від 20

до 500 годин.

 

VІ. Організація професійного навчання безробітних
 на договірних засадах.

Професійне навчання безробітних організовується на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами відповідно до законодавства.

Для організації професійного навчання безробітних територіальними органами укладаються у письмовій формі договори з:

навчальним закладом (договір про професійне навчання безробітних у навчальному закладі);  

безробітним (договір про професійне навчання безробітного);

роботодавцем (договір про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця);

безробітним і роботодавцем (договір про професійне навчання безробітного у роботодавця).

Примірна форма таких договорів затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.      

Підставою для дострокового розірвання договору може бути виникнення обставин, що не залежать від волі сторін.

Предметом договору про професійне навчання безробітних у навчальному закладі є забезпечення професійного навчання безробітних за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань), з зазначенням виду та строку професійного навчання, та у разі потреби, забезпечення проживання безробітних у період навчання, відповідно до списків осіб, що додаються до договору.

Навчальний заклад має право отримувати суму витрат на професійне навчання, проживання безробітних, передбачених кошторисами витрат, складеними відповідно до п. 2.8 цього Порядку; зобов’язаний забезпечити відповідно до встановлених законодавством вимог проведення навчально-виробничого процесу, умови для проживання, та  своєчасне надання точної, достовірної інформації та документації для фінансових розрахунків, інформувати територіальний орган, який направив на професійне навчання безробітного, про відвідування занять слухачами, припинення занять без поважних причин для вирішення питання щодо відрахування безробітного.

На підставі договору з навчальним закладом, територіальним органом та безробітним укладається договір про професійне навчання, предметом якого є направлення його на професійне навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) з зазначенням виду професійного навчання, найменування навчального закладу, та проходження безробітним повного курсу навчання у визначені строки.

Безробітний в ході виконання договору має право на збереження виплати допомоги по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства; зобов’язаний успішно пройти повний курс навчання, виконувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, гуртожитку, дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.

У разі замовлення роботодавцем організації професійного навчання безробітних у навчальному закладі та їх працевлаштування після завершення навчання, територіальним органом укладається договір з роботодавцем. До договору про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця додається список безробітних, які будуть працевлаштовані після завершення навчання.

Роботодавець – замовник кадрів має право брати участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, забезпечувати проходження виробничого навчання та  виробничої практики або стажування безробітних та зобов’язаний протягом 30 календарних днів, з дня завершення навчання, працевлаштувати безробітних.

У разі безпідставного невиконання зобов'язань, визначених договором, роботодавець, відповідно до законодавства, відшкодовує територіальному органу загальну суму витрат на професійне навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямі, проживання у період навчання.

При забезпеченні роботодавцем професійного навчання безробітного за індивідуальним навчальним планом або шляхом стажування та його подальшого працевлаштування, територіальним органом укладається договір з роботодавцем і безробітним у порядку, визначеному пунктах 6.2 – 6.4.

 

VІI. Фінансування професійного навчання безробітних

Фінансування професійного навчання безробітних та витрат, пов’язаних з ним, здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.

 

 

Директор Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України

 

М. Лазебна

 

 

Директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України

В. Супрун